I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Mestetyczna.pl jest firma Zens.pl sp zoo zarejestrowana przy SĄD REJONOWY w Koszalinie XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000877893, NIP: 6711845746, REGON: 388473195 Adres: ul. SŁOWIŃCÓW 7 /7 78-100 Kołobrzeg Tel. 664202222 , Emil: biuro@zens.pl Kapitał zakładowy 10000,00 wpłacony w całości .
 2. W ramach Serwisu Mestetyczna.pl Użytkownik może:
  • przeglądać jego zasoby,
  • komentować artykuły zamieszczane w serwisie Mestetyczna.pl.
 3. Z Serwisu Mestetyczna.pl może korzystać każdy Użytkownik. Korzystanie z serwisu jest w ramach punktu I.2 całkowicie darmowe.
 4. Serwis Mestetyczna.pl oferuje również dodatkowe, płatne funkcjonalności:
 • Wpis w bazie firm z branży medycyny estetycznej
 • Artykuły gościnne
 • Reklama w formie banerów graficznych

II. DEFINICJE

 1. Serwis Mestetyczna.pl – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod domeną mestetyczna.pl, dostępny pod adresem wwwmestetyczna.pl.
 2. Prowadzący Portal – firma Zens.pl sp zoo
 3. Użytkownik – każda osoba przeglądająca treści i korzystająca z zasobów Serwisu Mestetyczna.pl
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z Serwisu Mestetyczna.pl

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Mestetyczna.pl przez Użytkownika są następujące:
  1. Dostęp do urządzenia umożliwiającego połączenie się z siecią Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, Windows, MacOS, Android.
  2. Zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w punkcie 1. a. aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.
  3. Dopuszcza się czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu Mestetyczna.pl ze względów bezpieczeństwa lub z powodu innych, niezależnych od redakcji problemów techniczncyh. W takim wypadku redakcja Serwisu Mestetyczna.pl nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU MESTETYCZNA.PL

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu Mestetyczna.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania.
 2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu, właściwych przepisów prawa oraz ogólnych zasad korzystania z Internetu (netykiety).
 3. Dodawanie przez Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze już zamieszczone w ramach Serwisu Mestetyczna.pl, musi zawsze odnosić się do tematu artykułu lub wpisu pod jakim komentarz lub odpowiedź na komentarz są umieszczane.
 4. Zabrania się dostarczanie lub przekazywanie poprzez Serwis Mestetyczna.pl (w tym w formie komentarzy lub odpowiedzi na komentarze):
  1. treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
  2. treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Serwisu Mestetyczna.pl,
  3. treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Serwisu Mestetyczna.pl,
  4. tzw. „łańcuszków szczęścia”,
  5. danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
  6. treści zawierających nieprawdziwe informacje
  7. niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 5. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze Użytkowników Serwisu Mestetyczna.pl są moderowane. Moderacja komentarzy lub odpowiedzi na komentarze nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Ze względu na otwarty charakter Serwisu Mestetyczna.pl wszystkie komentarze oraz odpowiedzi na komentarze są publikowane zaraz po ich dodaniu.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, redakcja Serwisu Mestetyczna.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia jego komentarza lub odpowiedzi na komentarz lub czasowego wstrzymania ich publikacji (do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji).
 7. W przypadku nagminnego łamania zapisów niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, redakcja zastrzega sobie prawo do zablokowania mu możliwości publikowania treści w Serwisu Mestetyczna.pl.
 8. W przypadku usunięcia z Serwisu Mestetyczna.pl komentarzy lub odpowiedzi na komentarz lub zablokowania Użytkownikowi możliwości dodawania nowych treści, Użytkownik ten może skontaktować się z redakcją Serwisu Mestetyczna.pl w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na temat przyczyn zastosowania tych środków. Zgłoszenia w tej sprawie należy kierować na adres biuro@zens.pl z dokładnym opisem problemu lub sytuacji do wyjaśnienia.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prezentowane na łamach Serwisu Mestetyczna.pl treści (w tym zdjęcia) objęte są prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i jakiegokolwiek wykorzystywania powyższych treści bez pisemnej zgody Redakcji Serwisu Mestetyczna.pl.
 2. Przesyłając za pomocą Serwisu Mestetyczna.pl lub drogą mailową zdjęcia do publikacji na łamach Serwisu Mestetyczna.pl, Użytkownik oświadcza, że jest posiadaczem pełnych praw autorskich do tych zdjęć.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Redakcja Serwisu Mestetyczna.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zobowiązując się do poinformowania Użytkowników o dokonanych zmianach na łamach Serwisu Mestetyczna.pl.